Şimdi İletişime Geçin!

MENÜ

Kornea Cerrahisi Sonrası Kontakt Lens Uygulaması

kontakt lens nedir

KERATOPLASTİ SONRASI KONTAKT LENS UYGULAMASI

Gelişmiş ameliyat mikroskobu, monofilaman naylon sütürler, deneyimli keratoplasti cerrahi ve tüm bunların sonucu azaltılmış korneal astigmatizma ve artık kırılırsa kusuru, bu tip cerrahide ameliyat sonrası görsel başarının altın anahtarlarıdır. Tüm bunlara karşın saydam, dokusal olarak sakin oturmuş yapı ancak işlemden 1 yıl sonra ve olguların %85 inde elde edilebilmektedir. Ancak olguların kalanında başlıca problem artık yüksek astigmatizma ve sonucu yetersiz görme olmaktadır. Artık astigmatizmada rol oynayan başlıca faktörler aşağıda sıralanmıştır. Bu tip olgularda refraktif cerrahi işlem ise, Krachmer protokolü çerçevesinde seçilen yöntemlerle olmaktadır.

Tüm bu değişken faktörler göz önüne alınarak 20 ile 24 D kadar varan artık astigmatizmalar bir sene sonra sütürlerin alınması sonucu büyük ölçüde azalacaktır. Ancak bundan sonra kalan artık astigmatizmalar aşağıdaki Krachmer protokolü çerçevesinde düzeltilmelidir. Ancak bu işlemden 6 ay sonra tekrar değerlendirme yapılarak kontakt lens uygulaması artık astigmatizmanın düzeltilmesinde geçerlilik sağlar.

4 D altında artık bir astigmatizma veya kırılma kusuru varsa o zaman uygulanacak KL sert, geniş çaplı, ince kenarlı gaz geçirgen kontak( lens olmalıdır. Yine de dikkat edilmesi gereken nokta donor kornea çapı olmalıdır. Uygulanacak KL çapı, donör çapından örneğin 8 mm ise 9.3 mm lik KL daha uygun olacağıdır. Artık astigmatizmanın 1 D az olduğu durumlar da yumuşak KL uygulaması başarılı görülmektedir. Tüm bu uygulamalarda alıcı ve verici kornea birleşme hattında ortaya çıkacak dirsekleşmeye KL nin kayarken yapacağı mekanik etki sonucu epitel kaybı ve sonucu oluşabilecek ülserin akılda risk faktörü olarak tutulmasıdır. Bu nedenle Budak ve arkadaşları, keratoplasti uygulanan bir keratokonus olgusunda yüksek astigmatizmayı önlemek için önce donor kornea içine gevşetici kesi uygulayarak 11 D lik artık astigmatizmayı 4 D düşürmüş, sonra altta kesi yerindeki dikleşmeyi ise alıcı kornea alt kadranına 6 RK kesisi yaparak düzleştirdikten sonra KL uygulayabilmiştir. Özellikle bu tip olgularda KL verilmesinde keratometrik ölçümler dikkate alınmalı, gaz geçirgen geniş çaplı KL ler seçilmelidir. Bu işlem sırasında Eggink ve ark.larının da önerdiği gibi kornea topografisinden yararlanarak arka optik zon çapı dikkate alınarak dört eğimli 8.5 mm optik zonlu 12 mm çaplı olanlar uygulanmalıdır. Lin ve arkadaşlar RK4 (reverse geometrili) KL uygulamasında başarılı sonuçlar elde etmiştir.

REFRAKTİF KORNEA CERRAHİSİ SONRASI KONTAKT LENS UYGULAMASI

Refraktif cerrahi sonrası artık kırılma kusurları, anizometropi ve desantralizasyon gibi istenmeyen komplikasyonların düzeltilmesinde kontakt lenslerden yararlanılmıştır. Alio ve ark.ları ile Hau ve ark.ları refraktif cerrahi tipi ayırmaksızın değişik KL uygulamaları sonucu %75 e varan kullanım başarısı yakalayarak sorunu çözümlediklerini bildirmişlerdir. Ender de olsa, hala uygulanan miyopik keratomileusis gibi refraktif cerrahi işlemi yapılan bazı olgularda KI, ile çözüm arandığını görmekteyiz. Chou ve ark.ları 27 miyopik keratomileusis uygulanan olgudan 27 sinde ortaya çıkan artık kırılma kusurunda, cerrahi işlemden ortalama 7.4 ay sonra 26 gözün 24 ünde sert gaz geçirgen KL yi başarı ile uygulamıştır. Bu sende KL çapı 9.4 ile 11.0 mm arasında idi ve güç işlem öncesi değerden 4.06 D daha büyüktü. Olgularda KL kullanım süresi 16 seneye kadar ulaşmaktadır.

Refraktif Keratotomi Sonrası Kontakt Lens Uygulanması Ve Problemler :  İki nedene bağlı olarak refraktif keratotomi sonrası gözlerde normale göre kontakt lens uygulama ve taşınması daha güçtür. Birincisi, çoğu hasta kontakt lens kullanmamak için refraktif cerrahi geçirmiştir. Bir çalışmada kadınların %73 ü, erkeklerin %58 i lensden kurtulmak için ameliyatı arzu ettikleri saptanmıştır. İkinci nedense, işlem sonrası santral korneada ortaya çıkan kornea topografisindeki düzleşmeye bağlı geleneksel KL lerin uygulanma güçlüğüdür. Refraktif keratotomi sonrası kontakt lens kullanım prevalansı tam bilinmemesine karşın, 1100 olguluk bir seride Shivitz ve ark.ları kontakt lens kullanarak görme düzelmesinde %4 lük bir doyurucu sonuç elde edebildiklerini bildirmişlerdir. PERK çalışmasında her iki göze RK uygulanan olguların %34 ünde 4 sene sonra KL uygulama gereksinimi ortaya çıkmıştır. Kontakt lens uygulanma endikasyonlarına sadece az veya fazla düzeltmeler değil, artık astigmatizma, düzensiz astigmatizma ve anizometropi gibi camla düzeltilmesi doyurucu olmayan olguları da kapsar. Bu olguların bir kısmına başlangıçta ek RK, son dönemlerde ise LASİK gibi cerrahi yöntemlerin uygulanması ile problemler giderilmeye çalışılmıştır. Buna karşın, bazı olgular görsel rehabilitasyonda KL kullanmayı tüm sorunlarına karşı ısrarla sürdürmektedir.

Kontakt Lens Uygulanmasında Anatomik ve Fizyolojik Zorluklar : Parmak izi bazal membran distrofısi veya kesi iyileşme alanında inatçı noktasal epitelyopati gibi epitelyal değişiklikler, kontakt lens kullanılması sonrası irritasyona bağlı bazı yüzeyel sorunların ortaya çıkmasına neden olur. KL uygulanması öncesi dikkatle uygulanan biomikroskopik gözlem bu gibi sorunların erken fark edilmesini sağlar. Özellikle yatay kesi uygulanan olgularda keratotomi sonrası kornea duyarlılığı azalınıştır. Keratotomi sonrası korneal topografide yeni şekillenme ortaya çıkarak KL uyarlama sorunu yaratır. Korneanın düzgün asferik topografisi santral düzleşme ve parasantral dikleşme sonucu anlamlı bir şekilde değişir. Her bir korneal eskar sonucu korneal kontür etkilenir. Özellikle birbirini kesen kesilerde bu yüzey düzensizlik sorunları fazlasıyla mekanik erezyona neden olur.

Kontakt Lens Adaylarının Seçimi : RK geçirmiş kişilerin çoğu daha önce KL kullanmış, bazı sorunları, uyumsuzlukları veya dev papiller konjonktivit gibi allerjik nedenlerden kurtulmak için ameliyat olmuştur. Daha önce kullandıkları kontakt lensin cinsi; sert, gaz geçirgen, yumuşak v.s yanı sıra, çap ve eğrilik özellikleri araştırılarak elde edilen bilgiler not edilmeli, uygulanacak lens seçiminde kılavuz olarak kullanılmalıdır. Rutin göz muayenesinin yanısıra kornea topografisi alınmalı, dikkatli biomikroskopik muayene sonucu korneal yüzey analizi yapılmalıdır.

KL Uygulama işlemi: Refraktif keratotomi sonrası KL uygulaması santral gözyaşı göllenmesi floresein şekli, parasantral kontakt lens teması, ve periferik kenar kalkıklığı ile oluşur. KL, çoğunlukla üst nazale veya alt temporale desantralize olan "köşe nokta" üzerine yerleşir. Yatay kesi varsa, santralizasyonu devam ettirmek oldukça güçtür. Gözyaşı merceği kalındır ve lense hemen hemen orijinal miyopiye eşit ek bir miyopik güç ekleyerek ortadan kaldırılabilen daha fazla + güç yaratır. Bu aşırı gözyaşı göllenmesi yenilenmesini yavaşlatarak stromal ve epitelyal ödeme yolaçan hipoksiye neden olan sıvı durgunluğunu yaratır. Subjektif olarak, hasta görsel dalgalanma fark eder. Köşe nokta üzerinden lens kayarken epitel yıkımına bağlı olarak irritasyon ve yabancı cisim duyusuna neden olur. Lensin kenar kalkıklığı hem kolay yer değişimine hem de lens varlığı duyusunda artışa ayrıca, kenar kalkıklığı noktasal epitelyal keratopatiye neden olan korneada yerel bir alanın kurumasına yol açar.

Kontakt Lens Uygulama Tekniği: Radyal keratotomi sonrası bir hastaya kontakt lensin başarıyla uygulanması için deneme-yanılma yöntemi kullanarak sert, geniş çaplı, ince kenarlı ve yüksek gaz geçirgen bir lensin kullanılmasıdır. Uygulanması güç ve zaman alıcıdır. Hem sert hem de yumuşak deneme lensinde ilk ele alınacak değer ameliyat öncesi yassı santral keratometrik ölçümdür. Refraktif keratotomi tarafından yaratılan düzleşmiş santral korneal eğrilik lensin parasantral ve periferik kornea üzerine binmesi nedeniyle sonuç kontakt lensin temel eğimiyle uyumlu değildir. Deneme lensi sıklıkla aşırı hareketli ve desantral olduğu ameliyat sonrası santral keratometri ölçüsüne benzer olan temel eğime uyar. Çünkü kontakt lens temel eğimi, yeni santral korneal eğimle karşılaştırıldığında nisbeten diktir, altında hava kabarcığı toplanır. Geniş çaplı lenslerin santralize olması daha kolaydır, dolayısıyla öncelikle çap seçilir. Sonra temel eğimin uygulanması en iyi uygulamayı sağlayacaktır. Aşın düzeltme ise lensin gücünü verir. İlginç olanı, refraktif keratotomiden sonra uygulanan kontakt lensin gücü, pozitif santral gözyaşı meninksinin optik etkisi nedeniyle ameliyat öncesi lensinkine benzemesidir. Yeni yaratılan asferik yüzey, Soper veya Maguire serisi gibi kontakt lens kullanımına gereksinim duyacaktır.

Torik lensler artık astigmatizmanın çözümünde yardımcı olabilir. Prizma veya yüksek kenarlı lens flanjı yukarıya desantralize lensin merkezleşmesini sağlayabilir. Hafif flaj kenar veya lens çapını küçültme (ağırlığı da azalacaktır) aşağıya yerleşen lensin merkezlenmesine yardımcı olur.

 

Sorumluluk Reddi: Bu makale ve genel olarak bu site bir tıp doktorunun tavsiyesinin yerini almayı amaçlamamaktadır. Sitede bulunan bilgiler herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için kullanılmamalıdır. Kişisel sağlık sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışın. Özgür Optik sitesi, sitede verilen herhangi bir görüş veya tavsiyeden kaynaklanan herhangi bir kişisel yaralanma veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.